Velkommen Aktuelt Biografi Tidslinie Boliger Forfatterportræt Bibliografi Fortællinger Noveller
Litteratur Skuespil Film Galleri Artikler Hobbis Flora Kokkerier Om Morten Korch
Historie Vedtægter Bestyrelse Medlemsskab Medlemsside Arrangementer Kontakt Presse Links
 

Vedtægter


§
1: Selskabets navn er Det Danske Morten Korch Selskab. Selskabet driver virksomhed under navnet Morten Korch Selskabet.
§2: Dets hjemsted er Fyn, Danmark.
§3: Selskabets formål er at udbrede og fremme kendskabet til Morten Korch, romanerne og filmene samt give medlemmerne lejlighed til at udveksle synspunkter og viden om Morten Korch og hans betydning.
§4: Efter beslutning ved selskabets stiftelse blev det fastlagt et årligt kontingent på 75,00 kr., som betales til selskabets kasserer (og bruges til et og andet litterært eller filmisk formål.)
§5: Der afholdes generalforsamling en gang om året.
§6: Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 2/3 af medlemmerne kræver det. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes hurtigst muligt efter at der er fremsat forslag herom.
§7: Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger sker med mindst 3 ugers varsel.
§8: Alle medlemmer har ret til at deltage i selskabets generalforsamlinger.
§9: På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem en stemme. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslaggivende.
§10: Formanden vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling. Herefter konstituere bestyrelsen sig. Valgene træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
§11: Generalforsamlingen er uanset antallet af fremmødte altid beslutningsdygtig.
§12: Generalforsamlingen ledes af en dirigent udpeget af bestyrelsen blandt de fremmødte medlemmer.
§13: På generalforsamlingen fremlægger formanden sin beretning.
Kassereren kommenterer og fremlægger regnskabet til generalforsamlingens godkendelse og fremlægger eventuelt et forslag til fremtidigt kontingent. Der foretages valg til de forskellige poster. Herudover gives der bestyrelse og medlemmerne mulighed for at stille og kommentere forslag.
§14 :Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
§15: Formanden meddeler, hvem bestyrelsen har udpeget til dirigent.
§16: Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
§17: Drøftelse af kommende ture/events.
§18: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
§19: Eventuelt forslag til fremtidigt kontingent. Punkter:

Punkt1: Valg af formand.
Punkt 2: Bestyrelsen konstituere sig
Punkt 3: Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Eventuelt
Punkt 1: Alle forslag kan kræves sat under afstemning. Der kan ikke vedtages forslag under punkt “Eventuelt.”
Punkt 2: I tiden mellem generalforsamlingerne leder bestyrelsen selskabet og indkalder til og arrangerer møder og aktiviteter for medlemmerne.
Punkt 3: Alle medlemmer har ret til at deltage i selskabets møder og aktiviteter.
Punkt 4: Generalforsamlinger og møder skal afholdes på Fyn, Danmark.
Punkt 5: Generalforsamlingen kan træffe beslutning om opløsning af selskabet ved to på hinanden føl­gende generalforsamlinger.
Punkt 6: Ændringer i vedtægter træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse på en generalforsamling og dennes afslutning, medmindre generalforsamlingen samtidig beslutter andet.
Punkt 7: Således vedtaget på generalforsamlingen og senere ændret på generalforsamlingen.
Første gang offentliggjort: 17. november 2012.

Følgende er valgt til bestyrelsen i selskabet:
Chris Kraft-Christensen, Løkken, formand, bestyrelsesmedlem. Hanne Kraft-Christensen, Løkken
 
Idè&webdsign:kraftnewmedia.dk